Privacystatement Versluis
Civiel en Cultuur Techniek B.V.

Inleiding

Als Versluis infra beschikking krijgt over uw persoonsgegevens dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. Versluis infra vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar werkzoekenden/kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers of zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit privacystatement laten we je weten hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

Wie zijn wij?

Versluis Civiel en Cultuur techniek B.V., gevestigd te Harderwijk aan de Nobelstraat 31-4. Als in dit privacystatement Versluis infra wordt genoemd, dan hebben wij het over de juridische entiteit Versluis Civiel en Cultuur techniek B.V. en de gelieerde vennootschappen Civiel Beheer B.V. en SVH Infra Multidiensten B.V.. Onderaan deze verklaring tref je de contactgegevens van Versluis infra aan.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Versluis infra is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). 

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten, professionals, onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Technische informatie en cookies

Als je een website van Versluis infra bezoekt, maken wij gebruik van webstatistieken. De website van Versluis infra maakt geen gebruik van Cookies

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, wanneer jij jouw gegevens invult of achterlaat op een van onze vestigingen of wanneer jij jouw gegevens telefonisch achterlaat. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn of een jobboard, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiele) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

 • om te zoeken naar geschikte kandidaten;
 • om te kunnen bemiddelen tussen kandidaten, professionals en (potentiële) opdrachtgevers;
 • om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;
 • om met opdrachtgevers overeenkomsten te sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven
 • om met medewerkers en professionals arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • om aan gesloten overeenkomsten ten grondslag liggende personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;
 • in geval van ziekte om herstel en re-integratie te kunnen begeleiden;
 • om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;
 • ten behoeve van ondersteuning van de bedrijfsvoering van Versluis Infra;
 • ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits, certificering en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van Versluis Infra;
 • om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. te houden van interessante diensten van Versluis Infra.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle, bedrijfsveiligheid, aanvragen van subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

In het geval wij jouw gegevens voor een geheel ander doel zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?

Versluis infra kan persoonsgegevens van u verwerken als werkzoekende/kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer of als zakelijke relatie .

 • Werkzoekende/kandidaat:

NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, CV, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen, op vrijwillige basis verstrekte aanvullende informatie en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

 • Gedetacheerde/(tijdelijke) werknemer, aanvullend

nationaliteit, BSN nummer, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, gegevens over beschikbaarheid, geheimhoudingsverklaringen, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 • Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandig ondernemer verwerken wij ook de volgende gegevens:

bedrijfsnaam, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, vervaldatum ID bewijs en documentnummer, BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag

 • Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:
  naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou aan ons verstrekte relevante gegevens.

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).  

Met welke partijen worden jouw gegevens gedeeld?

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Versluis infra is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Versluis Infra, sluit Versluis Infra met deze derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet

Verwerking van uw gegevens buiten de EU

Wij geven jouw gegevens niet actief door aan externe partijen die buiten de EU gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. Wij maken echter wel gebruik van een aantal applicaties waarvan de technische ondersteuning zich bevindt buiten de EU. Voor zover bij die technische ondersteuning persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn, zijn de gegevens beschermd doordat wij alleen zaken doen met partijen die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield.

Bewaartermijn

Versluis infra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.  Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

 • Als wij jouw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en jobboards) raadplegen, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op jij geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
 • Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact. Indien jij deze toestemming wilt intrekken kan dat via een bericht via info@versluisinfra.nl
 • Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.
 • Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht:

 • om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken;
 • om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
 • om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
 • om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer via info@Versluisinfra.nl.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt jouw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische én technische maatregelen, maar ook door het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van bepaalde typen gegevens. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.

Melding data incident

Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via info@Versluisinfra.nl

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast in augustus 2018.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Versluis Civiel en Cultuur techniek B.V.
Nobelstraat 31-4
3846 CE  HARDERWIJK
0341 – 454848
info@Versluisinfra.nl